Project Description

GH Bank
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ความต้องการของลูกค้า

 1. โฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่าน LINE Official Account และดูแลบริหารจัดการ Content Marketing
 2. ประชาสัมพันธ์ขายทรัพย์ บ้านมือสอง ผ่าน LINE Official Account

Tactic ของเรา

 • วางแผนประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ Content Marketing ผ่าน LINE Official Account
 • บริหารจัดการกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถาม (Online Activity) ผ่าน LINE Official Account
 • สร้างการมีส่วนร่วม (Engagement) ผ่านการประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ติดตามใน LINE Official Account
 • ตั้งค่าโปรไฟล์ในระบบ LINE Official Account และ Smart AI
 • บริหารจัดการผลิตและออกแบบ Content Marketing รูปแบบ Single Photo, Series, Gif, และ VDO Production เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ของธนาคาร
 • บริหารจัดการกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถาม จัดส่งมอบของรางวัล และดูแลความปลอดภัยของระบบผ่าน LINE Official Account
 • วิเคราะห์การแสดงผลรายเดือน เพื่อปรับปรุงกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถามและเนื้อหาให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้ติดตามในครั้งต่อไป
 • จัดทำ ชิ้นงาน Infographic และ เนื้อหา (Content) เกี่ยวกับบ้านมือสองเพื่อสร้างการรับรู้ในเชิงกว้างผ่าน LINE Official Account
 • อัพเดตโปรไฟล์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้กับผู้ติดตาม

ผลลัพธ์

 • ผู้ติดตามเพิ่มขึ้นบน LINE Official Account (Friend Add)
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถาม ผ่าน LINE Official Account เพิ่มขึ้น (Engagement)

รูปภาพ